Plan zajęć

 

TERMINY ZJAZDÓW

NOWE TERMINY ZJAZDÓW OD LUTEGO 2024

II - 10-11, 24-25

III - 9-10, 23-24

IV - 13-14, 27-28  OSTATNI ZJAZD DLA SEMESTRU ÓSMEGO KOŃCZĄCEGO LICEUM

V - 11-12 ,25-26  OSTATNI ZJAZD DLA SEMESTRÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ POLICEALNĄ

VI - 8-9, 15-16, 22-23

                                      UWAGA!!!

ZE WZGLĘDU NA WYBORY PARLAMENTARNE W MIESIĄCU CZERWCU ZMIENIAMY TERMINY ZJAZDÓW:

CZERWIEC 15-16, 22-23

 

OSTATNI ZJAZD W/G PLANU

DLA DANEGO SEMESTRU - EGZAMINY.

WARUNKIEM ZALICZENIA SEMESTRU JEST ZALICZENIE EGZAMINÓW I  ODDANIE PRAC ZALICZENIOWYCH Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU, A W LICEUM DODATKOWO UREGULOWANE PŁATNOŚCI ZA SZKOŁĘ.

PLAN UCZNIOWSKI LO, BHP, STERYLIZACJA

PLAN 22-23 czerwiec

kliknij w link poniżej

LO,BHP,STERYLIZACJA


PLAN UCZNIOWSKI OPIEKUN MEDYCZNY, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 PROSIMY CZYTAĆ WAŻNE OGŁOSZENIA POWYŻEJ

PLAN  22 czerwiec

kliknij w link poniżej

Opiekun Medyczny, Terapeuta Zajęciowy

Plan dla LO, BHP, Sterylizacji medycznej jest inny na każdy zjazd i umieszczany w każdy wtorek przed zjazdem na stronie szkoły Prestiż Kielce w strefie ucznia- plan zajęć-klikamy link pod planem i wpisujemy Hasło( takie jak w poprzednim semestrze przesłaliśmy każdemu słuchaczowi, a nowi słuchacze dostali w sekretariacie). Plan dla kierunku Terapeuta zajęciowy i Opiekun medyczny jest stały.
 
Wiadomości

UWAGA!!!Słuchacze Szkół Policealnych

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do Egzaminów Zawodowych .Każdy słuchacz ma obowiązek złożenia deklaracji. Mamy dwie sesje styczniową i czerwcową w zależności kiedy dany semestr kończy szkołę.Deklaracje składamy pół roku przed ukończeniem szkoły tz: na sesję styczniową ( zimową)do 15 września, na sesję czerwcową ( letnią) do 7 lutego.Druki deklaracji dostępne są w sekretariacie szkoły.

UWAGA!!! Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego

Deklaracje na egzamin maturalny sesja maj, należy składać do 30 września.

 


EGZAMIN ZAWODOWY

Podstawa prawna:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (DzU 2015, poz. 673)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2007, Nr 83, poz. 562)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2012, poz. 262)

Absolwent Szkoły Policealnej, jest przygotowany do zewnętrznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie. Nauczyciele przygotowują słuchaczy do egzaminów zawodowych, zgodnie z obowiązującymi standardami egzaminacyjnymi.

Egzamin zewnętrzny z przygotowania zawodowego składa się z dwóch etapów:

1. PISEMNY- TEST NA KOMPUTERZE

2. PRAKTYCZNY- W ZALEŻNOŚCI OD KIERUNKU:

- BHP, TERAPEUTA ( NA DOKUMENCIE)

- OPIEKUN MEDYCZNY (  PRZY ŁÓŻKU PACJENTA- EGZAMIN Z WYKONANIEM),              - STERYLIZACJA MEDYCZNA ( PRZY STANOWISKU EGZAMINACYJNYM- EGZAMIN Z WYKONANIEM)

ŻEBY ZDAĆ EGZAMIN NALEŻY UZYSKAĆ:

-Z CZĘŚCI PISEMNEJ CO NAJMNIEJ 50 %, A Z PRAKTYCZNEJ 75%

Dokument ( DYPLOM) potwierdzający uzyskanie tytułu technika , CERTYFIKAT I SUBLEMENT W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM w wyniku zdania egzaminu zewnętrznego jest szansą na uzyskanie atrakcyjnej pracy na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Egzaminy odbywają się w czerwcu lub w styczniu.

Przebieg egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

Egzamin z danej kwalifikacji składa się z:

części pisemnej - 60 min.;
części praktycznej - od 120 do 240 min. w zależności od zawodu.

Tytuł technika - potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie, otrzymuje osoba, która zdała pozytywnie egzaminy z każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

Słuchacz, który nie zdał jednej części egzaminu z danej kwalifikacji lub żadnej z części, albo nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w trakcie nauki do egzaminu w innym terminie ogłoszonym przez dyrektora OKE oraz dwukrotnie po ukończeniu szkoły.

Deklaracje do Egzaminów Zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły jak również na stronie OKE Łódź. Należy je składać pół roku przed ukończeniem szkoły tz:FORMUŁA 2019 na sesję styczniową do ( zimową) do 15 września, na sesję czerwcową ( letnią) do 7 lutego.

 EGZAMIN MATURALNY

Do egzaminu maturalnego mają prawo przystąpić wszyscy absolwenci Liceum Ogólnokształcącego.

Na stronie OKE Łódź w zakładce Egzamin maturalny znajdziecie Państwo więcej informacji o egzaminie.

Jednym z warunków przystąpienia do Egzaminu Maturalnego jest złożenie deklaracji do 30 września.

Deklaracje do Egzaminu Maturalnego dostępne są w sekretariacie szkoły ,jak również na stronie OKE w Zakładce Egzamin Maturalny- Deklaracje.

 

 

 

Plan zajęć